განათლების სამინისტრომ უფასო ფაკულტეტების სია და ადგილების რაოდენობა გამოქვეყნა

უფასო ფაკულტეტებზე არსებული ადგილების რაოდენობა და დაფინანსების წესი გამოქვეყნდა

განათლების მინისტრის ბრძანება 2015-2016 სასწავლო წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე პროგრამული დაფინანსების გაცემის წესისა და პირობების დამტკიცებისა და სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების იმ პროგრამული მიმართულების/მიმართულებების დამტკიცების შესახებ, რომელშიც/რომლებშიც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად აფინანსებს სახელმწიფო საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა.

ბრძანებაში მოცემულია თითოეულ პროგრამაზე არსებული ადგილების რაოდენობა უნივერსიტეტების მიხედვით და დაფინანსების წესი.

2015-2016 სასწავლო წელს სახელმწიფო სრულად აფინანსებს სტუდენტის სწავლის საფასურს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის ქართულენოვანი აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდეგ პროგრამულ მიმართულებაზე/მიმართულებებზე:

კოდი
მიმართულება
კოდი
დარგი/სპეციალობა
01
აგრარული მეცნიერებანი
0101
აგრონომია
0102
ვეტერინარია
0103
მეცხოველეობა
0104
სასურსათო ტექნოლოგია
0105
სატყეო საქმე
03
განათლება
0301
განათლების მეცნიერებები
0302
მასწავლებლის განათლება
04
ინჟინერია
0404
საინჟინრო ფიზიკა
0405
ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
0406
მშენებლობა
0415
აგროინჟინერია
05
მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი
0501
მათემატიკა
0502
ფიზიკა
0503
ქიმია
0504
ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებანი/გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
07
სოციალური მეცნიერებები
0701
ეკონომიკა
10
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
1004
ისტორია
1005
ფილოლოგია, მათ შორის ქვედარგის/სპეციალიზაციის შესაბამისი მოდიფიცირებით
1006
ფილოსოფია
11
მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები
1101
არქიტექტურა
1115
არქეოლოგია

ამ ბრძანების პირველი დანართის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ 2015 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირებული ადგილები:


კოდი
უმაღლესი საგანმანათლებლოდაწესებულება
კვალიფიკაცია
2015 წ.
უსდ-მიერდარეგისტ
რირებულიადგილები

001
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2015 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცნობარის მიხედვით

1
0010101
ქართული ფილოლოგია
ფილოლოგიის ბაკალავრი
200
2
0010102
ისტორია
ისტორიის ბაკალავრი
150
3
0010103
არქეოლოგია
არქეოლოგიის ბაკალავრი
25
4
0010104
ფილოსოფია
ფილოსოფიის ბაკალავრი
25
5
0010124
დაწყებითი განათლება
განათლების ბაკალავრი
25
6
0010106
მათემატიკა
მეცნიერებათა ბაკალავრი მათემატიკაში
100
7
0010107
ფიზიკა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ფიზიკაში
100
8
0010108
ქიმია
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ქიმიაში
100
9
0010109
ბიოლოგია
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ბიოლოგიაში
100
10
0010117
ეკონომიკა
ეკონომიკის ბაკალავრი
400

ჯამი

1225

003
სსიპ – საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია

1
0030101
მშენებლობა
ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში
500
2
0030203
ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის ბაკალავრი
450
3
0030601
არქიტექტურა
არქიტექტურის ბაკალავრი
150
4
0030803
მათემატიკა
მათემატიკის ბაკალავრი
50
5
0030806
საინჟინრო ფიზიკა
საინჟინრო ფიზიკის ბაკალავრი
100
6
0031001
აგრარული ტექნოლოგიები
აგრონომიის ბაკალავრი
75
7
0031002
სასურსათო ტექნოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი
120
8
0031003
სატყეო საქმე
სატყეო საქმის ბაკალავრი
100
9
0031004
აგროინჟინერია
ინჟინერიის ბაკალავრი აგროინჟინერიაში
80
10
0031005
მეცხოველეობა
მეცხოველეობის ბაკალავრი
75
11
0031006
აგრონომია
ბაკალავრი აგრონომიაში
75
12
0031007
ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია
ბაკალავრი აგროინჟინერიაში
75
13
0030408
ქიმია
ქიმიის ბაკალავრი
50

ჯამი

1900

009
სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფოუნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია

1
0090101
ქართული ენა და ლიტერატურა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
150
2
0090107
არქეოლოგია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი არქეოლოგიაში
30
3
0090108
ისტორია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში
60
4
0090201
მათემატიკა
მათემატიკის ბაკალავრი
60
5
0090203
ფიზიკა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ბაკალავრი ფიზიკაში
15
6
0090204
ბიოლოგია
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ბიოლოგიაში
60
7
0090404
ეკონომიკა
ეკონომიკის ბაკალავრი
100
8
0090501
დაწყებითი განათლება
განათლების ბაკალავრი
210
9
0090605
ელექტრული ინჟინერია
ინჟინერიის ბაკალავრი
75
10
0090606
მშენებლობა
ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში
60
11
0090901
აგრონომია
აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი
60
12
0090903
აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი
30
13
0090904
აგროინჟინერია
აგროინჟინერიის ბაკალავრი
30
14
0090703
სასურსათო ტექნოლოგიები
სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი
30

ჯამი

970

010
სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია

1
0100402
მათემატიკა
მეცნიერების ბაკალავრი მათემატიკაში
50
2
0100403
ბიოლოგია
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ბიოლოგიაში
50
3
0100102
ქართული ფილოლოგია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
50
4
0100103
ისტორია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში
50
5
0100104
ფილოსოფია
ფილოსოფიის ბაკალავრი
15

6

0100105
არქეოლოგია
არქეოლოგიის ბაკალავრი
30
7
0100106
დაწყებითი სკოლის პედაგოგიკა და სკოლამდელი აღზრდა
განათლების ბაკალავრი
50
8
0100404
ფიზიკა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი ფიზიკაში
15

ჯამი

310

012
სსიპ – სოხუმის სახელმწიფოუნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია

1
0120101
მათემატიკა
მათემატიკის ბაკალავრი
30
2
0120201
ქიმია
ქიმიის ბაკალავრი
25
3
0120202
ბიოლოგია
ბიოლოგიის ბაკალავრი
25
4
0120203
ფიზიკა
ფიზიკის ბაკალავრი
10
5
0120301
ქართული ფილოლოგია
ფილოლოგიის ბაკალავრი
30
6
0120302
არქეოლოგია
არქეოლოგიის ბაკალავრი
25
7
0120303
ისტორია
ისტორიის ბაკალავრი
25
8
0120601
ეკონომიკა
ეკონომიკის ბაკალავრი
30

ჯამი

200

071
სსიპ – თელავის იაკობ გოგებაშვილისსახელობის თელავის სახელმწიფოუნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია

1
0710117
ქართული ენა და ლიტერატურა
ფილოლოგიის ბაკალავრი
55
2
0710118
ისტორია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში
55
3
0710101
ბიოლოგია
ბიოლოგიის ბაკალავრი
40
4
0710115
დაწყებითი განათლება
განათლების ბაკალავრი
35
5
0710114
სასურსათო ტექნოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი
43

ჯამი

228

114
სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველისსახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია

1
1140101
დაწყებითი განათლება
განათლების ბაკალავრი
90
2
1140202
ეკონომიკა
ეკონომიკის ბაკალავრი
50
3
1140601
მშენებლობა
ინჟინერიის ბაკალავრი მშენებლობაში
50
4
1140603
აგრონომია (აგროტექნოლოგია, აგროეკოლოგია)
აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი
50
5
1140702
ქართული ფილოლოგია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
80
6
1140703
ისტორია
ისტორიის ბაკალავრი
50
7
1140802
ბიოლოგია
ბიოლოგიის ბაკალავრი
30
8
1140803
ქიმია
ქიმიის ბაკალავრი
15
9
1140901
ფიზიკა
ფიზიკის ბაკალავრი
15
10
1140902
მათემატიკა
მათემატიკის ბაკალავრი
30

ჯამი

460

014
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფოუნივერსიტეტი
(ქ. ახალციხე, ქ. ახალქალაქი)
კვალიფიკაცია

1
0140105/
0140106
ქართული ფილოლოგია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში
120
2
0140101/
0140102
ისტორია
ისტორიის ბაკალავრი
120
3
0140118/
0140119
ეკონომიკა
ეკონომიკის ბაკალავრი
120
4

ჯამი

360

საერთო ჯამი

Comments
Loading...