მარიხუანას შეძენა-მოხმარებისთვის ადმინისტრაციული წესით პატიმრობაც გაუქმდა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მცირე ოდენობით მარიხუანის მოხმარების, მოხმარების მიზნით შეძენის, შენახვისა და დამზადებისთვის საქართველოს კანონმდებლობაში გათვალისწინებული სანქციები არაკონსტიტუციურად სცნო. სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება 22 დეკემბერს გამარტივებული წესით, განმწესრიგებელი სხდომის განჩინებით მიიღო, რადგან იმეორებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ უკვე არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმის შინაარსს. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება სავალდებულოა.

საკონსტიტუციო სარჩელით სასამართლოს სახალხო დამცველმა მიმართა. მოსარჩელე პრობლემატურად მიიჩნევდა, რომ მცირე ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისთვის, ასევე მოხმარების მიზნით შეძენის, შენახვისა და დამზადებისთვის სანქცია არ შეესაბამება ჩადენილი ქმედების სიმძიმეს, ზედმეტად მკაცრია და წარმოადგენს ღირსების შემლახველ სასჯელს.

სახალხო დამცველი სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლითა და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქციების არაკონსტიტუციურად ცნობას საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან მიმართებით ითხოვდა.

სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლის მიხედვით, პირადი მოხმარებისათვის ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის მცირე ოდენობით უკანონო დამზადება, შეძენა, შენახვა ანდა ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოხმარება ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45-ე მუხლის მიხედვით კი – ნარკოტიკული საშუალების გასაღების მიზნის გარეშე, მცირე ოდენობით უკანონოდ შეძენა ან შენახვა ანდა ნარკოტიკული საშუალების ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარება გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით ან, გამონაკლის შემთხვევაში, თუ საქმის გარემოებებისა და დამრღვევის პიროვნების გათვალისწინებით ამ ზომის გამოყენება არასაკმარისად იქნება მიჩნეული, – ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით.

წყარო :  on.ge

Comments
Loading...