პრემიერის კანდიდატურის 3–ჯერ ჩავარდნის შემთხვევაში პრეზიდეტი პარლამენტს დაითხოვს

პრემიერმინისტრის კანდიდატურის და მთავრობის ახალი შემადგენლობის ორჯერ წარდგენისა და საკანონმდებლო ორგანოს მიერ სამჯერ ნდობის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში პრეზიდენტი პარლამენტს დაითხოვს.

აღნიშნულს საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს.

კონსტიტუციის თანახმად, მთავრობისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში, საქართველოს პრეზიდენტი 7 დღის ვადაში წამოაყენებს პარლამენტის არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე საარჩევნო სუბიექტის მიერ მისთვის წარდგენილ პრემიერ–მინისტრის კანდიდატურას.

პრემიერმინისტრობის კანდიდატი 7 დღის ვადაში შეარჩევს მინისტრთა კანდიდატურებს და საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს მთავრობის შემადგენლობას ნდობის მისაღებად. მთავრობის შემადგენლობასთან ერთად წარდგენილი უნდა იქნეს სამთავრობო პროგრამა.

საქართველოს პარლამენტი მთავრობის შემადგენლობის წარდგენიდან 7 დღის ვადაში განიხილავს და კენჭს უყრის მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს. პარლამენტის ნდობის მისაღებად საჭიროა პარლამენტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერა. თუ მთავრობის შემადგენლობამ ნდობა ვერ მიიღო, მთავრობის შემადგენლობის პარლამენტში წარდგენიდან 30 დღის ვადაში განმეორებით ეყრება კენჭი მთავრობის თავდაპირველად წარდგენილი ან განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს.

იმ შემთხვევაში თუ მთავრობისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტიდან 7 დღის ვადაში პრემიერმინისტრობის კანდიდატი წარდგენილი არ იქნება ან გარკვეულ ვადაში მთავრობის შემადგენლობას პარლამენტი ნდობას ვერ გამოუცხადებს, პრეზიდენტი 7 დღის ვადაში პრემიერმინისტრობის კანდიდატს წამოაყენებს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ორი მეხუთედის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას. თუ პარლამენტის წევრთა სხვადასხვა შემადგენლობა 2 კანდიდატურას წარადგენს, პრეზიდენტი პრემიერმინისტრობის კანდიდატად წამოაყენებს იმ კანდიდატურას, რომელიც უფრო მეტმა პარლამენტის წევრმა წარადგინა, ხოლო წარმდგენთა თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში – ერთ-ერთ წარდგენილ კანდიდატურას.

თუ პარლამენტი ნდობას ვერ გამოუცხადებს მთავრობის შემადგენლობას, საქართველოს პრეზიდენტი 3 დღის ვადაში დაითხოვს პარლამენტს და დანიშნავს რიგგარეშე არჩევნებს.

მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებიდან 2 დღის ვადაში პრეზიდენტი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს, ხოლო პრემიერ-მინისტრი ასევე 2 დღის ვადაში – მთავრობის სხვა წევრებს. თუ პრეზიდენტი აღნიშნულ ვადაში არ გამოსცემს სამართლებრივ აქტს პრემიერმინისტრის დანიშვნის თაობაზე, პრემიერ-მინისტრი დანიშნულად ჩაითვლება.

ამასთან, საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, პრეზიდენტი უფლებამოსილია პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის წარდგენიდან 5 დღის ვადაში წამოაყენოს წარდგენილი პრემიერმინისტრის კანდიდატურა ან უარი განაცხადოს ამ კანდიდატურის წამოყენებაზე.

თუ პრეზიდენტი უარს განაცხადებს პარლამენტის მიერ მისთვის წარდგენილი პრემიერმინისტრის კანდიდატურის წამოყენებაზე, პარლამენტი კანდიდატურის წარდგენიდან 15-დან 20 დღის განმავლობაში კენჭს უყრის პრეზიდენტისათვის პრემიერ-მინისტრის იმავე კანდიდატურის წარდგენას. თუ წარდგენას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის სამი მეხუთედი, პრეზიდენტი ვალდებულია 3 დღის ვადაში წამოაყენოს მისთვის წარდგენილი პრემიერმინისტრის კანდიდატურა და შემდეგ მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადება მოხდება. ნდობის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში კი, უფლებამოსილია 3 დღის ვადაში დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს რიგგარეშე არჩევნები.

ცნობისთვის, ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერმინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. უფლებამოსილება ყველა მინისტრს შეუწყდა.

წყარო
ipress.ge

Comments
Loading...