სახალხო დამცველი განცხადებას ავრცელებს

საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებით, მოსამართლეთა დანიშვნა/დაწინაურებას არსებითი გავლენა აქვს დემოკრატიული წესრიგის, კანონის უზენაესობაზე აგებული და ადამიანის უფლების დაცვაზე ორიენტირებული სახელმწიფოსთვის.

დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო სისტემის თავდაპირველი გარანტიაა ისეთი კადრების შერჩევა, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოსამართლის მაღალ სტატუსს. მართლმსაჯულების შეუფერხებელი განხორციელების უმთავრეს ღერძს თავად მოსამართლე წარმოადგენს და შესაბამისად, აუცილებელია სათავეშივე უზრუნველყოს სახელმწიფომ კადრების ეფექტური ფორმირება. საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ნათლად განსაზღვრავს საკანონმდებლო მოთხოვნებს, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს წარმატებული კანდიდატი – კეთილსინდისიერებასა და კომპეტენტურობას.

საქართველოს სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ მოსამართლეთა კომპეტენტურობის შეფასებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია საერთო სასამართლოების მიერ საქმეთა განხილვის შესახებ სახალხო დამცველის მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინება. მასში იგულისხმება კონკრეტულ მოსამართლეთა მიმართ სახალხო დამცველის მიერ წლების განმავლობაში წარდგენილი რეკომენდაციები დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ და საპარლამენტო ანგარიშები.

საქართველოს სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ ეს ინფორმაცია არსებითად დაეხმარება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, სათანადო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც თავის მხრივ პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ქართული მართლმსაჯულების ეფექტურ უზრუნველყოფაზე. სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესი კი დააკმაყოფილებს კანონის ყველა მოთხოვნას, რის შედეგადაც პოზიტიური ნაბიჯი გადაიდგმება საქართველოში კომპეტენტური სასამართლო კორპუსის ჩამოყალიბებისა და სასამართლოს მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლებისკენ.

Comments
Loading...